Årsstämma 2018 Brf Droskhästen 17

Hej alla medlemmar! 

Här kommer kallelsen till årets höjdpunkt. Kom och uppdatera dig på vad som händer i föreningen! 

Årsredovisningen kommer snart i era brevlådor.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Kallelse till föreningsstämma

Årsredovisning 2017

Datum och tid: Måndag den 21 maj 2018, kl. 18:30
Lokal:
Tjärhovsgatan 22, vid fint väder på gården, annars i rummet med utgång till gården

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Övrig från styrelsen
 19. Beslut om förslag till nya stadgar
 20. Stämmans avslutande

Stockholm den 23 april 2018

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Droskhästen 17