Trivselregler

Ansvar för ordningen
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna?
Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahands-hyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Har Du frågor?
Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

1. Om allmän aktsamhet

 1. Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
 2. Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman enligt anslag i porten.

2. Om säkerhet

 1. Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
 2. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
 3. Lämna inte dörrar till gård och källare olåsta.
 4. Var försiktig med eld.
 5. Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare.
 6. Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

3. Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för el och vatten betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

4. Trappuppgångar och korridorer

 1. Trappuppgångar och korridorer får inte användas för förvaring av föremål, dumpning av restavfall eller skakning av mattor, sängkläder mm.
 2. Anslagstavlan i entrén är styrelsens verktyg för att sprida viktig information. Det är ett brott mot ordningsreglerna att avlägsna information från tavlan eller att sätta upp egna anslag på denna utan styrelsens medgivande.

5. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

6. Tvättstuga

Föreningen har totalt 4 tvättstugor, belägna på plan 1, 3, 5 och i källaren. Tvättstugorna på våningsplanen bokas ej utan får användas då de är lediga. Särskilda ordningsregler finns anslagna i alla tvättstugorna.

OBS! Mattor får inte får tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.

7. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummet eller i cykelstället på gården och inte ställas utanför porten. Cyklar och barnvagnar får inte placeras i entrén.

8. Trädgården

 1. Alla boende i huset får vistas här men efter kl. 22.00 ska vi vara tysta utav respekt för varandra och våra grannar.
 2. Njut gärna av mat och dryck men kom ihåg att ta med dig allt ditt skräp.
 3. Alla husdjur är välkomna men bara i koppel (gäller ej hamster). Använd inte gården som rastgård. Det finns gott om rastgårdar runt om vårt hus och besök gärna en innan ni går ut i trädgården för att minimera risken för olyckor på gräsmattan. Kommunicera tydligt med medlemmar som redan vistas i trädgården innan du tar ut ditt husdjur. Det husdjuren gör är ägarens ansvar.
 4. Här får du röka men inte vid dörren på trappavsatsen och bara om du fimpar i askkoppen.

9. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

 1. Föreningen källsorterar inte avfallet utan hänvisar till de kommunala återvinningsstationerna. På stationerna finns kärl för papper, kartong, glas och plast.
 2. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i soprummet. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.
 3. Enligt lag ska el- och elektronikavfall samt färgburkar och kemiska produkter samlas in särskilt och får därför inte lämnas i soporna. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation.

10. Källare och vind

I källare får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källaren. Styrelsen har när som helst rätt att avlägsna egendom som ställs på icke avsedd plats.

11. Parabolantenn

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn.

12. Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

13. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Planerar du för fest så inhämta dina grannars samtycke i god tid innan om Du tror att det kan bli störande.

14. Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan att ha fått styrelsens godkännande är ett allvarligt regelbrott som kan leda till uppsägning. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten samt dennes kontaktdata.

15. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök inklusive spis, fläkt och kylskåp samt badrum med badrumsinredning, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.
Elsystemet är gemensamt för alla lägenhetsinnehavare. Skulle en elektrisk apparat i Din lägenhet orsaka strömbortfall för andra lägenhetsinnehavare blir du ersättningsskyldig vid en skada. Slå därför ifrån alla strömförbrukare när du lämnar lägenheten.
En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

16. Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.

17. Om Du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.
Lämna gärna kvar dessa ordningsregler till den som övertar Din lägenhet!

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.

Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 21 september 2008 att gälla från den 1 oktober 2008.